Általános tájékoztató

Weboldalunk és online szolgáltatásaink igénybevételekor az Ön által, mint látogató, érdeklődő által megadott adatok nélkülözhetetlenek a megfelelő minőségű szolgáltatás nyújtásához. Fontosnak tartjuk azonban mindezek mellett szem előtt tartani a vevők adatainak védelmét, azok vevők által elvárt módon történő felhasználását, szem előtt tartva ezzel is a vevőink bizalmát. A fentieknek megfelelően a jelen adatvédelmi nyilatkozatban leírtak alapján kívánunk tájékoztatást nyújtani a személyes adatok kezeléséről, illetve Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Info tv.) által biztosított jogokról.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló általános adatvédelmi rendelet EGT-vonatkozású szövegének (1) bekezdése alapján: „A természetes személyek személyes adataik kezelésével összefüggő védelme alapvető jog. Az Európai Unió Alapjogi Chartája (Charta) 8. cikkének (1) bekezdése és az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EMUSZ) 16. cikkének (1) bekezdése rögzíti, hogy mindenkinek joga van a rá vonatkozó személyes adatok védelméhez.”

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza:

www.plazssiofok.hu

A jelen tájékoztatóban ismertetett adatkezelésért mint a fentebb említett törvényi hivatkozás szerinti adatkezelői felelősséggel a  Plázs Nyár Kft. tartozik.

Név: Plázs Nyár Kft.
Székhely: 
 1053 Budapest, Veres Pálné u .9 fszt 6.
E-mail: hello@plazssiofok.hu

Adószám: 25543654-2-41

Fogalom meghatározások a fenti rendelet, ezzel együtt a jelen tájékoztató tekintetében
(Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján)

„„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;” (4. cikk (1) bekezdés)

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;” (4. cikk (2) bekezdés)

„„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;” (4. cikk (7) bekezdés)

„„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;” (4. cikk (8) bekezdés)

„„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;” (4. cikk (9) bekezdés)

„„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;” (4. cikk (11) bekezdés)

„„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;” (4. cikk (12) bekezdés)

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek
(Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján)

A személyes adatok:

„kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);” (5. cikk (1) bekezdés a))

„gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);” (5. cikk (1) bekezdés b))

„az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);” (5. cikk (1) bekezdés c))

„pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);” (5. cikk (1) bekezdés d))

„tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);” (5. cikk (1) bekezdés e))

„kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).” (5. cikk (1) bekezdés f))

„Az adatkezelő felelős az (1) bekezdésnek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).” (5. cikk (2) bekezdés)

Érintettek köre
A weboldalra látogató/regisztráló/vásárló valamennyi érintett.

Weboldal felkeresése során kezelt személyes adatok (adatkezelés ténye, kezelt adatok köre, adatkezelés célja)

A weboldal felkeresése, illetve online szolgáltatásaink igénybe vétele rögzítésre kerül, melynek gyűjtésére adatbiztonsági okokból van szükség, valamint online szolgáltatásaink optimalizálásának, javításának és fejlesztésének lehetősége miatt. Oldalunk felkeresése során az alábbi adatok kerülnek rögzítésre: az eszköz IP címe (módosítva), dátum, idő, böngésző típusa, operációs rendszere, felkeresett oldalak. Ezen adatok gyűjtése statisztikai célból történik, konkrét személyhez nem köthetők.

A fentieken kívül csak abban az esetben történik személyes adatok tárolása, ha azok megadása önkéntesen történik: regisztráció, felmérés, online jelentkezés, szerződés teljesítésével kapcsolatban.

A regisztrációhoz vagy egyéb szolgáltatáshoz történő bejelentkezéskor az adatok kódolva vannak, így illetéktelen hozzáféréssel szemben azok védettek.

Weboldalunk által használt technológiák és az azzal kapcsolatosan megadott adatok védelme:

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének időtartama:

 • Regisztráció törlésének kérelme haladéktalanul teljesítésre kerül
 • Számviteli bizonylatok esetében, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezen adatokat: „…A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni…”

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személyes, személyes adatok címzettjei:

A megadott személyes adatokat az adatkezelő marketing és egyéb közvetlen munkatársai, vagy szerződéses partnerei kezelhetik, a fenti alapelvek kötelező érvényű és maradéktalan tiszteletben tartásával.

Panaszkezelés

Jelen weboldalt üzemeltető cég, mint adatkezelő megbízásából a jelen ügyek intézésére kijelölt, adatkezelő közvetlen alkalmazásában álló adatfeldolgozó

 • ellátott tevékenysége: panaszok ügyintézése
 • megnevezése és elérhetősége:

Név: Plázs Nyár Kft.
Székhely:  1053 Budapest, Veres Pálné u .9 fszt 6.
E-mail: hello@plazssiofok.hu
Adószám: 25543654-2-41

adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: név, cím, rendelés száma, telefonszám, e-mail cím

 • érintettek köre: weboldalon vásárló és minőségi kifogással élő, panaszt tevő valamennyi érintett
 • adatkezelés célja: azonosítás, kapcsolattartás
 • adatkezelés időtartama, adatok törlésének határideje: a kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig meg kell őrizni

Kapcsolatfelvétel, ügyfélkapcsolat és egyéb adatkezelések

Az adatkezelő szolgáltatásaihoz kapcsolódóan felmerülő kérdések, problémák felmerülése esetén az érintett az „Érdeklődöm” menüpontban megadott elérhetőségeken keresztül kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

Az ilyen módon megadott személyes adatok kezelésére kizárólag a megkeresésre, válaszadás céljából kerül sor.

Jelen weboldalt üzemeltető cég, mint adatkezelő megbízásából a jelen ügyek intézésére kijelölt, adatkezelő közvetlen alkalmazásában álló adatfeldolgozó.

A megkeresés során önként megadott személyes adatokat és a megkeresés tárgyát az adatkezelő az adatközléstől számított legfeljebb 2 évig tárolja, majd törli azokat.

Hatósági megkeresésre, jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén az adatkezelő köteles a tájékoztatás adásra, adatok közlésére, átadására, iratok rendelkezésére bocsátására. Az ilyen jellegű megkeresésre a megkereső részére az adatkezelő a megkeresés pontos céljának és a kért adatok körének megfelelően csak a szükséges adatokat szolgáltatja.

Hírlevelek küldése, DM tevékenység

A www.plazssiofok.hu weboldal üzemeltetője felhasználói részére semmilyen formában nem küld hírlevelet, illetve nem folytat DM tevékenységet, így ilyen módon személyes adatok nem kerülnek rögzítésre, felhasználásra, továbbításra.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai
A megadott személyes adatokkal kapcsolatban az érintettet az alábbi jogok illetik meg:

 • hozzáférési jogmely alapján a fent megadott elérhetőségek bármelyikén kérhet információt az adatkezelőtől az alábbiakra vonatkozóan: személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, mi az adatkezelés célja, melyek az érintett személyes adatok kategóriái, kik azok a címzettek, akikkel a személyes adatokat közölhetik (harmadik fél), személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, illetve ezen időtartam meghatározásának szempontjai, a helyesbítéshez-, törléshez-, korlátozáshoz-, tiltakozáshoz való jog gyakorlása, felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásához való jog gyakorlása, az automatizált döntéshozatal ténye (pld. profilalkotás) milyen jelenséggel bír és melyek lehetnek a következményei az érintettre nézve.
 • helyesbítéshez való jog, mely alapján az érintett kérheti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését, kiegészítését indokolatlan késedelem nélkül.
 • törléshez („elfeledtetéshez”) való jog, mely alapján az érintett kérheti adatainak törlését az alábbi indokok valamelyike alapján: a megadott adatokra az eredetileg megadott célból már nincs szükség, érintett visszavonja hozzájárulását, érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, a személyes adatokat jogellenesen kezelték.
 • adatkezelés korlátosához való jog, mely jog gyakorlásához az alábbi esetekben van lehetőség: érintett vitatja személyes adatainak pontosságát, mely ellenőrzésének végéig kérheti az adatok korlátozását, adatkezelés jogellenes, az adatkezelés megszűnt, de egyéb jogi igények érvényesítése miatt az érintett ezen adatoknak csak korlátozását kéri nem a törlését, az érintett tiltakozási jogával élt, ennek tisztázása végéig kéri a korlátozást.
 • adathordozáshoz való jog, mely során az érintett kérheti az adatainak továbbítását más adatkezelő részére
 • tiltakozáshoz való jog, mely során az érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat a személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is
 • hozzájárulás visszavonásának joga, mely során az érintett a személyes adatainak felhasználására adott hozzájárulását részben vagy egészben visszavonhatja
 • felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog, mely során az érintett bejelentést tehet a felügyeleti hatóságnál, amennyiben úgy véli, hogy személyes adataival kapcsolatban visszaélés történt, vagy azok felhasználása nem megfelelően történt.

A fentiekben felsorolt jogok kapcsán érintett az alábbi elérhetőségeken kezdeményezheti azok érvényesítését:

Postai úton:   Plázs Nyár Kft. – 1053 Budapest, Veres Pálné u .9 fszt 6.
E-mail útján: hello@plazssiofok.hu

Igénybe vett adatfeldolgozók
Szállítás:

Szállítmányozó cég, mint adatfeldolgozó

 • ellátott tevékenysége: termékek kiszállítása, fuvarozása
 • megnevezése és elérhetősége:

Név:                      Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:              1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Adószám:              10901232-2-44
E-mail:                  customer.service@posta.hu
Telefonszám:      +36-1-333-7777

  • adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: szállítási név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím
  • érintettek köre: házhozszállítást kérő valamennyi érintett
  • adatkezelés célja: megrendelt termékek házhoz szállítása
  • adatkezelés időtartama, adatok törlésének határideje: törlés iránti kérelem benyújtását követően az adatok haladéktalanul törlésre kerülnek a webáruház adatfeldolgozója és a szállítást végző cég részéről is.

Tárhely-szolgáltató

Tárhely-szolgáltató, mint adatfeldolgozó

 • ellátott tevékenysége: tárhely-szolgáltatás
 • megnevezése és elérhetősége:

Név:                       Webhosticon Kft.
Székhely:               1081 Budapest, Légszesz u. 4.
Levelezési cím:     1081 Budapest, Légszesz u. 4.
Adószám:               23023071-2-42
E-mail:                   ugyfelszolgalat@webhosticon.hu
Telefonszám:        +36 30 598 7210

  • adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: érintett által megadott valamennyi személyes adat
  • érintettek köre: webáruházat használó valamennyi érintett
  • adatkezelés célja: weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése
  • adatkezelés időtartama, adatok törlésének határideje: az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy törlés iránti kérelem benyújtását követően az adatok haladéktalanul törlésre kerülnek a webáruház adatfeldolgozója és a tárhely-szolgáltató cég részéről is.

Google Analytics

A Google szolgáltatása, mely a weboldal látogatóiról készít és prezentál részletes statisztikát.

 • adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: IP cím (egyedi azonosítószám módosítva), dátum, idő, felkeresett oldal rögzítése. A rögzített adatok konkrét személyhez nem köthetők.
 • érintettek köre: valamennyi érintett, aki a weboldalt felkeresi
 • adatgyűjtés célja: statisztika, analízis
 • adatkezelés időtartama, adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése és érvényesítése: természetes személyhez kötődő személyes adat rögzítésre nem kerül, így ezen tények meghatározására szükségtelen.

Az adatkezelés biztonsága

„(1) Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

  1. a) a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
 • b) a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
 • c) fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
 • d) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

(2) A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor kifejezetten figyelembe kell venni az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.

(3) Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó 40. cikk szerinti jóváhagyott magatartási kódexekhez vagy a 42. cikk szerinti jóváhagyott tanúsítási mechanizmushoz való csatlakozását felhasználhatja annak bizonyítása részeként, hogy az e cikk (1) bekezdésében meghatározott követelményeket teljesíti.

(4) Az adatkezelő és az adatfeldolgozó intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket.” (Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 32. cikk)

Az adatvédelmi incidens bejelentése a felügyeleti hatóságnak

„(1) Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

(2) Az adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően indokolatlan késedelem nélkül bejelenti az adatkezelőnek.

(3) Az (1) bekezdésben említett bejelentésben legalább:

 • a) ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát;
 • b) közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhető­ségeit;
 • c) ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
 • d) ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

(4) Ha és amennyiben nem lehetséges az információkat egyidejűleg közölni, azok további indokolatlan késedelem nélkül később részletekben is közölhetők.

(5) Az adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. E nyilvántartás lehetővé teszi, hogy a felügyeleti hatóság ellenőrizze az e cikk követelményeinek való megfelelést.” (Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 33. cikk)

Együttműködés a felügyeleti hatósággal

„Az adatkezelő és az adatfeldolgozó, valamint – ha van ilyen – az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó képviselője feladatai végrehajtása során a felügyeleti hatósággal – annak megkeresése alapján – együttműködik.” (Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 31. cikk)

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

„(1) Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

(2) Az (1) bekezdésben említett, az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a 33. cikk (3) bekezdésének b), c) és d) pontjában említett informá­ ciókat és intézkedéseket.

(3) Az érintettet nem kell az (1) bekezdésben említettek szerint tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • a) az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • b) az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az (1) bekezdésben említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

(4) Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja a (3) bekezdésben említett feltételek valamelyikének teljesülését.” (Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 34. cikk)

Panasztételi lehetőség

Az esetleges jogsértés esetén panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni, melynek elérhetősége:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5.
Tel.: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Jelen adatkezelési tájékoztató hatályba lépésének dátuma: 2018. május 25.